Open menu

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu.

Informujemy, że na terenie Zespołu Szkół nr 5 stosowany jest MONITROING WIZYJNY.

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zespół Szkół nr 5 im. T. Tańskiego, ul. Śniadeckiego 4-6, 73-110 Stargard.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan mogą się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w szkole, na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.).
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie, ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 42 dni od dnia nagrania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Ma Pani / Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nie podanie danych skutkuje odmową wstępu na teren Administratora.

 W ZS nr 5 został ustanowiony REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO który dostępny jest w sekretariacie szkoły.